Biogasanlæg

Biogasanlæg optimerer udnyttelsen af husdyrgødning, organisk affald og andre organiske materialer ved at omdanne biomassen til energi og værdifuld gødning.

På basis af mere end 30 års erfaring har Xergi udviklet et anlægsdesign, der sikrer høj fleksibilitet, høj energiproduktion og stabil drift uden kostbare afbrydelser.

Xergi leverer industrielle biogasanlæg der er designet til at levere en høj biogasproduktion til kunden. Vores biogas anlæg bliver opbygget af moduler, som sikrer en hurtig og omkostningseffektiv biogasanlæg opbygning.
 
Vi tilbyder løsninger for mange forskellige biomasser: Fødevareaffald, gylle, dybstrøelse, grønt affald og industrielt organisk affald. 
 
Et biogasanlæg fra Xergi er altid optimeret, så bioanlægget giver den bedste forrentning af investeringen. Vi fokuserer på høj biogasproduktion, lave driftsomkostninger, lave vedligeholdsomkostninger og høj fleksibilitet i de biomasser der kan anvendes i biogasanlægget.
 
Biogasproduktionen bliver udnyttet til produktion af grøn elektricitet eller bliver opgraderet til grøn naturgas (RNG) på biogasanlægget, som fører det ind på forsyningsnettet. 

Biogasanlæg - kontakt

Sådan fungerer vores biogasanlæg

Biomasse

Biomasse er biogasanlæggets brændstof og oftest bruges husdyrgødning, organisk affald fra industrien og landbrugsafgrøder.

Modtagefaciliter

Biomassen leveres til anlæggets modtagefaciliteter, hvor de bliver opbevaret, indtil der er brug for dem. Disse faciliteter er designet således, at de passer til de biomasser, som skal bruges til biogasanlægget.

Doseringssystem

Xergis specielle doseringsmodul FLEXFEED® forbehandler biomassen med henblik på at optimere nedbrydningsprocessen. Desuden sikrer modulet en korrekt, effektiv tilførsel af biomasse til reaktortanken.

Primær reaktor

Biomassen omrøres effektivt i det første reaktortrin, GASMAX®, hvor biogassen produceres som et resultat af en nedbrydning af biomassen under iltfrie forhold. Hvis det er muligt, anvendes en høj procestemperatur for at opnå højest mulig effekt.

Sekundær reaktor

Når biomassen er afgasset i den primære reaktor, overføres den til den sekundære reaktor, hvor mikroorganismer omsætter yderligere en del af biomassen til gas. Dette optimerer gasudbyttet og modvirker metanudslip til atmosfæren, når restbiomassen efterfølgende anvendes som fx gødning.

Udspredning på marken

Restbiomassen udnyttes som et grønt gødningsprodukt. Næringsstoffer som kvælstof og fosfor recirkuleres, hvorved behovet for kunstgødning reduceres.

Gasopgradering

Hvis gassen skal distribueres via et gasnet, opgraderes gassen. Det vil primært sige, at CO2 fjernes fra biogassen, hvorved den opnår samme kvalitet som naturgas.

Naturgasnettet

Ved distribution via naturgasnettet kan biogassen anvendes som naturgas til eksempelvis kraftvarmeproduktion, industrielle formål eller transport.

Gasrenser

Biogassen renses for svovl og eventuelt andre komponenter. Det sikrer en optimal drift af gasmotoren i kraftvarmeanlægget.

Gasmotor

Gasmotoren i et kraftvarmeanlæg omformer biogassen til energi i form af varme og elektricitet.

scadaBrugervenlig SRO

Et avanceret proceskontrolsystem styrer og overvåger biogasprocessen. Det registrerer procesdata og giver feedback til den driftsansvarlige om status på såvel individuelle komponenter som hele systemet. Kontrolsystemet er biogasanlæggets 'hjerne'. Det opsamler løbende viden om den biologiske proces og giver driftserfaringer til Xergi.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter